Tìm kiếm Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
77/NQ-HĐND 12/12/2012 Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011