Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1649/HD-UBND 28/08/2019 Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
1297/HD-UBND 02/07/2019 Tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1120/HD-UBND 06/06/2019 Về Trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; Làng, thôn (bản), tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
183-BS/VPTU 03/04/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
2735/UBND-KTTH 15/12/2017 Hướng dẫn Tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN và chi NSĐP năm 2018
1700/HD-UBND 25/08/2017 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của TTCP v/v thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1514/HD-UBND 10/08/2017 Thực hiện Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư CSHT đối với các dự án xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2025
17-HD/BTG 08/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào trên địa bàn tỉnh Hà Giang
02/HD-VPĐP 26/04/2017 Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng Nông thôn mới theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm
15/HD-BTG 24/03/2017 Tuyên truyền về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2017