Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10/NQ-HĐND 05/12/2019 Nghị quyết Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
48/NQ-CP 13/06/2017 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề đất đai và 35 đề mục
31/UBND-SY 15/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
10 - NQ/TU 29/07/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Gaing giai đoạn 2016 - 2020
113/NQ-UBTVQH14 26/07/2016 Về việc Phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang
08 - NQ/TU 26/07/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
52/NQ-CP 15/06/2016 Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030
134/2016/H13 09/04/2016 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 cấp Quốc gia
1059/NQ-UBNTVQH13 09/11/2015 Về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
25-NQ/TW 03/06/2013 Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới