Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
522/BC-UBND 03/12/2019 Tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang
175/QĐ-UBND 28/01/2019 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện Nậm Ngần 2, xã Thượng Sơn, huyện VỊ Xuyên, tỉnh Hà Giang
130/UBND-KTN 14/01/2019 V/v Nạo vét và cải tạo kênh hạ lưu thủy điện Sông Lô 4
102/UBND-KTN 10/01/2019 V/v Thực hiện đầy ddue các nội dung chỉ đaoh của UBND tỉnh tại CV số 4480/UBND-KTN ngày 05/12/2018
520/BC-UBND 27/12/2018 Kết quả thực hiện sau 01 năm kết thúc Dự án 600 Phó Chủ tịch (PCT) xã
477/BC-UBND 30/11/2018 Công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
2004/QĐ-UBND 27/09/2018 V/v Chấp thuận chủ trương dự án: ĐTXD Văn phòng, nhà xưởng sản xuất "thực phẩm chức năng" tinh bột nghệ
197/BC-UBND 14/06/2018 Tình hình thực hiện và kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Hà Giang quý II năm 2018
186/BC-UBND 31/05/2018 Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 5 năm 2018
169/BC-UBND 22/05/2018 Về tình hình, kết quả triển khai Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của TTCP