Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
273/CTr-UBND 30/10/2019 Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/Qh14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
09/CTR-UBND 09/01/2019 Chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019
274/CTr-UBND 18/10/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU , ngày 07/9/2018 của Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đển năm 2030
07/CTR-UBND 05/01/2018 Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết só 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018
384/CTR-UBND 10/10/2017 Phát động Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020
384/CTr-UBND 10/10/2017 Chương trình số 384/CTr-UBND Phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không đế ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020
1383/CTPH-TLĐ-BTTTT 29/08/2017 Phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020
3035/CTPH-BNV-BTTTT 22/08/2017 Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020
335/CTR-UBND 10/08/2017 Thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của TTCP phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Giang
08 CTr/ĐUK 04/08/2017 Chương trình của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ đến năm 2020