Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2574/CT-UBND 18/12/2019 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020
1619/CT-UBND 21/08/2019 Chỉ thị tập trung quản lý lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh
1085/CT-UBND 04/06/2019 Chỉ thị chấn chỉnh công tác BVMT, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang
460/CT-CTUBND 19/03/2019 Chỉ thị về công tác PCTT và TKCN năm 2019
42/CT-UBND 09/01/2019 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, v/v triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019
932/CT-UBND 17/05/2018 Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
05/CT-UBND 10/05/2018 V/v Cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường
05/CT-UBND 10/05/2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường
22-CT/TW 23/01/2018 Về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
37/CT-UBND 05/01/2018 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2018