Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
875/VPUBND-KTTH 26/08/2019 V/v Đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án để thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất bổ sung thực hiện dự án thủy điện Sông lô 4
344/VP-KTTH 24/04/2019 V/v Hoãn làm việc với xã Phương Tiến về tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM năm 2019
73/GM-VP 11/03/2019 Giấy mời Họp BCĐ triển khai thực hiện xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
82/GM-VP 20/02/2019 Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, chấn chỉnh việc quản lý quỹ đất tập thể, đất công ích trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh
22/VP-KTTH 22/01/2019 V/v Hoãn phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2019
09/UBND-KTN 03/01/2019 V/v Thay đổi thời gian Họp Ban điều hành Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
221/VPUBND-KSTTHC 20/04/2018 V/v Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao về công tác KSTTHC và cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông
170/VPUBND-NC 02/04/2018 V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BQLDA ĐTXDCT NN&PTNT tỉnh Hà Giang
151/QĐ-VPUBND 18/10/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính CCHC Nhà nước năm 2018
273/KH-VPUBND 18/08/2017 Tổ chức Gặp mặt và giao hữu thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2017)